WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

III Sesja Rady Gminy Władysławów

Zmiany w budżecie, a także uchwała w sprawie w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Małoszynie i nadanie mu statutu były głównymi sprawami poruszanymi podczas III Sesji Rady Gminy Władysławów. Radni obradowali w czwartek, tj. 6 czerwca 2024 r.

Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Następnie Wójt Gminy Elżbieta Klanowska przedstawiła Radnym sprawozdanie ze swojej działalność w okresie międzysesyjnym, uwzględniając przy tym prowadzone inwestycje, jak również bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Samorządu. Udzielono także odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Radni przyjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie Gminy Władysławów i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ważnym punktem było także głosowanie nad uchwałą powołującą do życia Środowiskowy Dom Samopomocy w Małoszynie. Mieścić się on będzie w budynku po byłej Szkole Podstawowej. Formalnie funkcjonować będzie od 1 grudnia 2024 r. jako ośrodek wsparcia dziennego typu A, B, C i D dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Będzie to szansa dla szerokiej grupy potrzebujących osób na integracje ze społecznością, a także możliwość pełniejszego funkcjonowania w wielu dziedzinach życia.