WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Pierwsze wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Elżbiety Klanowskiej w nowej kadencji Samorządu Gminy Władysławów

Sesja absolutoryjna to dla gminnego Samorządu jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. W środę, tj. 26 czerwca 2024 r., Radni Gminy Władysławów jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium dla Pani Wójt Elżbiety Klanowskiej, a wcześniej udzielili również wotum zaufania. To wyraz poparcia dla prowadzonych działań oraz realizowanej polityki finansowej.

Zanim Radni przystąpili do podejmowania decyzji wszyscy zebrani mogli wysłuchać Raportu o stanie Gminy Władysławów za 2023 rok, który przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Feliks. ,,Pomimo wielu problemów, z którymi wszystkim przyszło się mierzyć w ubiegłym roku, większość zadań i przedsięwzięć została wykonana. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie dobra współpraca z Radą Gminy Władysławów. Osiągnięcia 2023 r. to także zasługa całego zespołu ludzi pracujących w Urzędzie Gminy, jak i w jednostkach podległych. Trwająca za wschodnią granicą wojna, kryzys gospodarczy, wysoka inflacja – to wszystko powodowało, że wykonywanie zadań samorządu na rzecz mieszkańców było bardzo trudne. Mimo to nie brakuje inwestycji w infrastrukturę drogową, czy tak potrzebnych prac w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gdzie najważniejsza jest budowa nowej oczyszczalni ścieków. Podsumowujemy dziś rok 2023 i taka sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych dla wójta. Uważam, że rok 2023 mimo tego, że był naznaczony inflacją, wojną w Ukrainie, pozwolił zrealizować zaplanowane działania. Dzisiaj podsumowujemy okres pracy wielu osób, przede wszystkim poprzedniej Rady. W tym miejscu już pragnę podziękować poprzedniej Radzie za współpracę i zrozumienie, bo uważam, że udało nam się przez całe pięć lat dokonać istotnych zmian w naszej Gminie, wiele inwestycji zainicjowaliśmy i wciąż je realizujemy. Pomimo wielu trudności, jakie ciążą na gminach, jak chociażby zmniejszające się dochody podatkowe, czy problemy z oświatą, gdzie z roku na rok musimy dokładać coraz większe środki, to udaje nam się konsekwentnym działaniem rozwijać” – mówiła Wójt Gminy Elżbieta Klanowska. Po wysłuchaniu szczegółowego Raportu o stanie gminy Radni udzielili wotum zaufania dla Wójt Gminy Władysławów.

W dalszej części Sesji przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. Podkreślić należy, że konstruowanie budżetu przy tak trudnej sytuacji inflacyjnej to duże wyzwanie. Mimo trudnej sytuacji udało się przeznaczyć znaczącą kwotę na inwestycje, bo sięgnęła ona blisko 13 mln zł, z czego ponad 70 proc tych środków to środki zewnętrzne. Dochody budżetu Gminy w 2023 r. wyniosły 52,5 mln zł, a ich realizacja stanowiła 99,24% planu. Wydatki budżetu Gminy w 2023 r. wyniosły 53,9 mln zł, a ich realizacja wyniosła 95,31% planu. Skarbnik Gminy Marzena Ressel podkreśliła, że poziom wykonania budżetu jest bardzo dobry. Dane finansowe stały się podstawą do jednogłośnego udzielenia absolutorium dla Wójt Elżbiety Klanowskiej. ,,Bardzo mi miło, mam nadzieję, że będziemy zgodnie współpracować przez kolejne pięć lat po to, aby we wszystkich rejonach naszej gminy mogły odbywać się odbiory znaczących inwestycji dla naszych mieszkańców” – mówiła Pani Wójt, dziękując za udzielenie absolutorium.

Nie zabrakło symbolicznych kwiatów – zarówno dla Pani Wójt, jak i Skarbnik Gminy Marzeny Ressel, jako wyrazu wdzięczności za rok pracy dla dobra całej społeczności lokalnej.