WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowa na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów podpisana

Realizacja kolejnej, znaczącej inwestycji w gminie Władysławów coraz bliżej. O czym mowa? W dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2024 r., podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Ressel a Prezesem Zarządu Anną Skotarek reprezentującą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z/s w Turku umowę na wykonanie inwestycji pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów – Etap III”.

Planowana do realizacji inwestycja jest częścią przedsięwzięcia pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów”, która swym zasięgiem obejmie teren całej gminy. Etap III inwestycji to budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami), która umożliwi odprowadzenie ścieków komunalnych z gospodarstw domowych z m. Władysławów, Russocice, Mariantów i Polichno do oczyszczalni ścieków w Russocicach. Przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej, która składać się będzie z sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów tłocznych, przyłączy kanalizacyjnych i przepompowni.

Podsumowując realizacja inwestycji pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów” – etap III, uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie Władysławowa, Russocic, Mariantowa i Polichna oraz całej gminy Władysławów, dostosuje system wodno-kanalizacyjny do wymogów prawa polskiego i UE, doprowadzi do likwidacji bezodpływowych zbiorników, zaspokoi podstawowe potrzeby mieszkańców, zapewni lepsze warunki do życia, poprawi stan środowiska naturalnego, w tym czystości wód i gleby, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony terenów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz zniweluje różnice w dostępności do infrastruktury komunalnej społeczności lokalnej.

Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto 8.789.949,00 zł. Gmina Władysławów na realizację przedmiotowej inwestycji pozyskała 7.980.000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład