WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

IV Narada Sołtysów Gminy Władysławów

W czwartek, 23 listopada 2017 r. Urząd Gminy po raz kolejny gościł Sołtysów z naszej Gminy. Dwadzieścia Sołectw w naszej gminie ma swoich reprezentantów i to właśnie z nimi omawia się ważne sprawy dotyczące mieszkańców wsi. Zastępca Wójta Piotr Szewczyński przywitał wszystkich uczestników spotkania, a następnie oddał głos Sekretarzowi Gminy Tomaszowi Rajczykowi oraz Skarbnik Gminy Elżbiecie Klanowskiej. Na poprzedniej naradzie sołtysów została przedstawiona propozycja zmiany sposobu poboru podatku. Od nowego roku byłaby możliwość, by każdy mieszkaniec posiadał swoje indywidualne konto, na które wpłacane należności z podatków automatycznie zostałyby księgowane – w taki sam sposób jak działa to w przypadku opłat za wodę i odpady. Sołtysi mieli czas na zastanowienie się i podjęcie decyzji. Na naradzie ta propozycja została poddana pod głosowanie. Sołtysi obecni na naradzie jednomyślnie poparli propozycję takiego sposobu poboru podatku. Ich obowiązkiem będzie teraz jedynie roznoszenie nakazów na początku roku kalendarzowego. Wynagrodzenie będzie przeliczane na podstawie ilości rozniesionych nakazów i wypłacane jednorazowo w okolicach marca, bądź rozłożone przez cały rok i doliczane do diet sołtysów.
Kolejnym tematem dyskusji było przywrócenie posterunku policji. Duża część sołtysów popiera taką możliwość, gdyż zwiększa to poczucie bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W kwestii tej głos zabrał sołtys Andrzej Maciaszek, który zaznaczył, że realizacja planu powrotu policji do Władysławowa, wiąże to się z wysokimi kosztami w które wchodzą: dofinansowanie do radiowozu w wysokości 30.000 zł, płatne patrole 10.000 zł na rok oraz minimalna stawka za czynsz. Zastępca Wójta Piotr Szewczyński wyjaśnił, że jest kilka propozycji w jaki sposób można zagospodarować wyremontowany budynek, w którym miałby być posterunek policji i że jest to temat cały czas otwarty i że nie zapadła jeszcze żadna decyzja.
Oświata – to w ostatnim czasie to jeden z głównych tematów podejmowany w naszej gminie. W związku z rosnącą liczbą dzieci niepełnosprawnych, które uczęszczają do placówek na terenie gminy Władysławów i koniecznością zapewnienia im należytej pomocy i opieki, znacząco wzrosły koszty wynikające z dodatkowych etatów dla nauczycieli. W tym roku szkolnym trzeba było uruchomić 5 dodatkowych etatów, które na cały rok wyniosą około 250.000 zł. Podano propozycję aby w przedszkolu Gminnym powstały oddziały integracyjne co pomogłoby zmniejszyć koszty.
Na koniec spotkania został wyświetlony film ,,Co z tym smogiem?”, miał on na celu unaocznienie jakie faktyczne szkody dla środowiska i nas samych ma proceder palenie śmieci w piecach przydomowych. Każdy sołtys otrzymał plakat dotyczący tego problemu, aby rozpowszechnił go w swoim sołectwie.