WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dostępne fundusze unijne w ramach PROW 2014-2020 dla rolnictwa.

W 2018 rolnicy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą mogli skorzystać z funduszy unijnych na rozwój swoich gospodarstw.
W I kwartale 2018 r planuje się uruchomienie następujących działań:
• Restrukturyzacja małych gospodarstw
• Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
• Premia dla młodych rolników
• Modernizację gospodarstw rolnych obszar D

Kto może skorzystać ze wsparcia i jakie warunki należy spełnić:

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
Zakres wsparcia – Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.
Beneficjent -Młody rolnik – osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący gospodarstwem.
Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie gospodarstwa w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, a kończy się z dniem zakończenia realizacji biznesplanu.
Forma wsparcia- Pomoc ma formę premii (100 000 zł) i wypłacona jest w dwóch ratach:
I rata – 80% kwoty pomocy
II rata – 20% kwoty pomocy
Pierwsza i druga rata są wypłacane maksymalnie w ciągu 5 lat od decyzji o przyznaniu pomocy. Pierwsza rata jest wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie
9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga rata jest wypłacana po realizacji biznesplanu.
Premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji
o przyznaniu pomocy.
Premia nie może być przyznana osobie, której przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013 ani na gospodarstwo, na które przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.
W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, przy czym małżonek młodego rolnika w szczególności:
-nie rozpoczął urządzania gospodarstwa wcześniej niż w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez młodego rolnika,
-przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa nie dokonał czynności w zakresie zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej, wystąpienia o płatności bezpośrednie, prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej lub wystąpienia o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, z wyłączeniem przypadków szczególnych przewidzianych dla osób ubiegających się
o przyznanie pomocy,
– nie otrzymał premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013.
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie.
Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie, lub uzupełni kwalifikacje zawodowe (wykształcenie)
w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
Nie przewiduje się wspierania gospodarstw w zakresie:
• chowu drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
• prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenia niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.
Gospodarstwo wskazane w biznesplanie:
• ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
• przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;
• ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.
Nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan, oraz spełnienie pozostałych warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, następuje najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu. Realizacja biznesplanu następuje w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej.
Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.
Beneficjent ma stać się rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich najpóźniej w terminie 18 miesięcy następujących po 9 miesiącach od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy
i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu okresu związania celem. Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi działalność w gospodarstwie rolnym osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.
Nabór wniosków – Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw
Zakres wsparcia- Celem wsparcia jest dokonanie zasadniczych zmian w gospodarstwie, które przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększenia jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa w szczególności w wyniku zmiany profilu produkcji rolnej. Pomoc przyznaje się na:
• operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń w gospodarstwie,
w którym jest prowadzony chów lub hodowla świń, na obszarach wyznaczonych
w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF),
• pozostałe operacje.
Beneficjent -Rolnik albo małżonek rolnika, jeżeli podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.
Rolnik albo małżonek rolnika spełniający ww. warunek oraz prowadzący wyłącznie działalność rolniczą, w tym produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, który zobowiąże się do zaprzestania produkcji trzody chlewnej.
Forma wsparcia- Pomoc ma formę premii (60 000 zł, nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłacana jest w dwóch ratach:
I rata – w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł(wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
II rata – w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Dodatkowe informacje dla beneficjenta-Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:
• prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro (SO), przy czym w przypadku operacji polegających na zaprzestaniu chowu i hodowli świń w gospodarstwie, w którym jest prowadzony chów lub hodowla świń, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF nie uwzględnia się produkcji trzody chlewnej.
• przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.
Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Założenia biznesplanu mogą dotyczyć przede wszystkim rozwoju produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie.
W biznesplanie powinny być zawarte m.in. poniższe informacje:
• opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa: np. grunty rolne (powierzchnia i rodzaj użytków rolnych, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, wykorzystywane do produkcji rolnej), struktura produkcji roślinnej lub produkcja zwierzęca (uwzględniającą gatunki i liczbę zwierząt gospodarskich), wielkość ekonomiczna gospodarstwa;
• opis docelowej sytuacji gospodarstwa;
• sposób, w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20 %
w stosunku do wielkości wyjściowej;
• działania mające na celu rozwój gospodarstwa, w tym opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe; opis planowanych działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego np. w zakresie nawożenia.
Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo rolne, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.
W przypadku małżonków, premię może otrzymać tylko jedno z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Pomocy nie przyznaje się:
• na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;
• osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia albo przyznano, lecz nie wypłacono pomocy finansowej z powodu rezygnacji, niedopełnienia warunków przyznania pomocy albo niezłożenia wniosku o płatność:
– „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013,
– „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020.
Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Zakres wsparcia- Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.
Celem instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich w następujących obszarach:
• obszar A – operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
• obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Beneficjent- Osoba fizyczna.
Forma wsparcia-Pomoc ma formę premii.
Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach:
• pierwsza rata pomocy w wysokości 80 000 zł (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
• druga rata pomocy w wysokości 20 000 zł (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” PROW 2014-2020 lub spełnia następujące warunki:
• wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
• gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro – bez uwzględnienia produkcji trzody chlewnej, w przypadku operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
• w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
• nie prowadził działalności gospodarczej co najmniej od 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
– gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
• wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.
Biznesplan powinien zakładać, że:
• miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się w miejscowości, należącej do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
– gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
• jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
• nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).
Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013,
• „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020.
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu oraz prowadzenia zarejestrowanej działalności przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
Beneficjent zarejestruje pozarolniczą działalność gospodarczą w odpowiednim rejestrze lub systemie.
Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia tej działalności oraz podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem.
Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.
Nabór wniosków- Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo można przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych- Modernizacja gospodarstw rolnych
Zakres wsparcia-Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki (ogólną wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.
Przez prowadzenie działalności w celach zarobkowych rozumie się prowadzenie działalności, której podstawowym celem jest osiągnięcie dochodu. Prowadzenie działalności w celach naukowo-badawczych nie stanowi prowadzenia działalności w celach zarobkowych.
W ramach tego instrumentu mogą być realizowane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji.
Przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności oraz dokonywane z uwzględnieniem zmian w otoczeniu oraz wewnętrznych potrzeb danego gospodarstwa. Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową.
Restrukturyzacja musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie
5 lat od dnia przyznania pomocy.
Poprawa ogólnych wyników gospodarstwa rolnego fakultatywnie może dotyczyć:
• poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie,
• poprawy efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie,
• zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie,
• redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie,
Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów rolnych, żywnościowych jaki nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
W ramach tego instrumentu wsparcia mogą być również realizowane inwestycje zbiorowe, przez które rozumie się operacje realizowane przez co najmniej dwóch rolników, dotyczące gospodarstw tych rolników, w nich realizowane i przyczyniające się do poprawy ogólnych wyników tych gospodarstw.
Uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stanowić element operacji.
Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarze
• operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane w ramach powyższych obszarów.
Beneficjent
Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników.
W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa.
Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.
Forma wsparcia
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji:
– 60% kosztów kwalifikowalnych operacji dla młodych rolników
i inwestycji zbiorowych, albo
– 50% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku innych beneficjentów,i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta i na jedno gospodarstwo (w tym na realizację projektów zbiorowych), w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:
– 500 tys. zł na inwestycje związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi
lub magazynami paszowymi, w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,
– 200 tys. zł na pozostałe inwestycje.
Powyższe limity nie łączą się. Wsparcie przyznaje się na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.
Dodatkowe informacje dla beneficjenta
Koszty kwalifikowalne obejmują:
• koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
• koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
• koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
• koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
• koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
• koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.
Inwestycje, których dotyczą ww. koszty, muszą być bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, w tym również mogą dotyczyć przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
Nie ma możliwości wsparcia zakupu zwierząt.
Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.
Nie przewiduje się dofinansowania prostych inwestycji odtworzeniowych.
W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 zakupili: ciągniki, kombajny, opryskiwacze, rozrzutniki nawozów mineralnych, wozy asenizacyjne, ładowacze, przyczepy, ładowarki teleskopowe, wózki widłowe oraz inne maszyny, za niekwalifikowalny uznaje zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika).
Warunki ubiegania się o pomoc
Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu deadweight).
O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą. Pomoc dotyczy gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
W przypadku produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc może ubiegać się rolnik:
• posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu na dzień wejścia w życie Programu, zwanych dalej „gospodarstwem” i
• kierujący tym gospodarstwem.
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro. Od powyższej zasady przewiduje się wyjątek dla:
a) inwestycji dotyczących rozwoju produkcji prosiąt; w przypadku takich inwestycji pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 250 tys. euro.
Rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 300 ha nie może ubiegać się
o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia.
W przypadku grupy rolników warunek posiadania gospodarstwa powinien być spełniony przez każdego z rolników tworzących grupę, jednakże dopuszcza się, aby gospodarstwo nie miało wymaganej minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:
• w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,
• suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.
Żadne z gospodarstw rolników tworzących grupę nie może mieć większej, niż wskazane powyżej, maksymalnej wielkości ekonomicznej lub powierzchni.
Podział gospodarstwa lub produkcji, który będzie miał związek z dążeniem do obejścia ww. warunków, zostanie potraktowany jako stworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania pomocy.
W przypadku beneficjenta, który posiada więcej niż jedno gospodarstwo, warunki kwalifikowalności takie jak: wielkość ekonomiczna, liczba krów oraz wymagana maksymalna powierzchnia są ustalone przez sumowanie wielkości ekonomicznej, krów i powierzchni gospodarstw.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie chowu drobiu, chyba że produkcja jest ekologiczna albo operacja będzie polegała na zmianie sposobu chowu z konwencjonalnego na ekologiczny.
Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do tej inwestycji.
Inwestycja musi być poprzedzona oceną spodziewanego oddziaływania na środowisko zgodnie z prawem mającym zastosowanie do tego rodzaju inwestycji, w przypadku gdy inwestycja może mieć negatywny wpływ na środowisko.
Nie udziela się wsparcia na inwestycje mające na celu dostosowanie do norm lub wymogów unijnych.
Nabór wniosków- Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo można przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

 

Harmonogram naboru wniosków na 2018 r

Źródło : strona mrinrol.gov.pl