WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczejw Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

Zapytanie ofertowe