WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Walne Zgromadzenie GLKS ,,Znicz” Władysławów

W dniu 24 lutego 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie odbyło się Walne Zgromadzenie GLKS ,,Znicz” Władysławów, podsumowujące miniony 2017 rok.
Przybyłych gości powitał Sekretarz Klubu Wojciech Drzewiecki. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wójt Gminy Władysławów – Krzysztof Zając, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Czaja, Radny Dariusz Bartczak, Członek Zarządu KOZPN Edward Krawczyk, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego KOZPN Paweł Kwaśniewski, trener Dominik Rębas, członkowie i sympatycy GLKS ,,Znicz” Władysławów.
Przewodniczący zebrania sprawozdawczo-wyborczego Kazimierz Gierba przedstawił porządek spotkania, który został jednogłośnie przyjęty przez członków Klubu. Po wyborze składu komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków sprawozdanie z działalności GLKS ,,Znicz” Władysławów zaprezentował Sekretarz Klubu Wojciech Drzewiecki, sprawozdanie finansowe Skarbnik Łukasz Marciniak oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej – Marcin Sobczak.
Głównymi celami działalności Klubu jest promocja i rozwój sportu, głównie piłki nożnej i tenisa stołowego wśród lokalnej społeczności oraz funkcjonowanie Klubu przyjaznego dla każdego sportowca. Do rozgrywek ligowych w KOPZN zgłoszone są dwie drużyny: Trampkarz C1 oraz drużyna Seniorów, która wznowiła rozgrywki jesienią 2017 roku, dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony Urzędu Gminy Władysławów. W Klubie działa także sekcja Tenisa Stołowego reprezentowana przez Andrzeja Ratajczyka i Michała Światowskiego.
Jednogłośnie Zarząd GKLS ,,Znicz” Władysławów uzyskał absolutorium. Z uwagi na rezygnację Prezesa GLKS ,,Znicz” Władysławów – Henryka Kordylewskiego z pełnionej funkcji przystąpiono do wyboru nowego Prezesa. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę – osobę Łukasza Marciniaka, który zdecydowaną większością głosów został powołany na ww. stanowisko. Nowo wybrany Prezes podziękował za poparcie i wybór swojej osoby na ww. stanowisko, zobowiązując się jednocześnie do sumiennego i wzorowego wypełniania swojej misji, realizowania zadań w sposób niepodważalny, a także służenia pomocą w każdej sytuacji tego wymagającej.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu GLKS ,,Znicz” Władysławów. W jego skład wchodzą: Prezes Łukasz Marciniak, Sekretarz Wojciech Drzewiecki, Skarbnik Przemysław Górski, Kierownik Drużyny Marcin Grzelak, Gospodarz Andrzej Baranowski, Członek Zarządu Arkadiusz Zawadzki, Członek Zarządu Henryk Dębowski.
Serdeczne podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz GLKS ,,Znicz” Władysławów, zasługi, promocję sportu na terenie gminnym, powiatowym oraz krajowym wygłoszono dla nieobecnego na spotkaniu, byłego Prezesa Henryka Kordylewskiego, podziękowania te w najbliższym czasie trafią na Jego ręce. Wdzięczność za pomoc w rozwoju dyscyplin: piłki nożnej i tenisa stołowego skierowano w stronę Wójta Krzysztofa Zająca, Radnych Rady Gminy Władysławów, sponsorów, a także wszystkich osób przyjaznych GLKS ,,Znicz” Władysławów.
Po okolicznościowym wystąpieniu nowego Prezesa Łukasza Marciniaka i zaproszonych gości, dyskusjach dot. funkcjonowania Klubu i spraw organizacyjnych, wygłoszeniu sprawozdania komisji uchwał i wniosków, Walne Zgromadzenie GLKS ,,Znicz” Władysławów w optymistycznym nastroju zakończono.

Zarząd GLKS „Znicz” Władysławów