WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym w szczególności do właścicieli i zarządców budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m 2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m 2 usytuowanych na terenie Powiatu Tureckiego.

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, z który wiąże się z występowaniem niekorzystnych warunków
atmosferycznych, w tym głównie intensywnymi opadów śniegu, które mogą mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe
użytkowanie obiektów budowlanych i może doprowadzić do ich uszkodzenia, a co za tym idzie powodować
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska zwracam się do wszystkich właścicieli i
zarządców budynków i budowli o zwrócenie szczególnej uwagi na grubość pokrywy śnieżnej zalegającej na
dachach.
Ponadto informuję, że do podstawowych obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych należy
zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektów w razie wystąpienia czynników oddziaływujących na obiekt,
związanych z działaniem sił natury m.in. takich jak silne opady atmosferyczne (art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji
budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów
elewacji budynku. obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śnieżnych, mogących
zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy
budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać
ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dal osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one
prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8
ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia
bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze
ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91 ustawy – Prawo budowlane).