WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

OGŁOSZENIE

Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu niewłaściwego działania butli gazowych!
Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

Czy wiesz, że ?
Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej !
Zakaz został jednoznacznie określony w §157 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zasady bezpiecznego użytkowania butli :
– butle należy kupować wyłącznie ze znanego i legalnego źródła – zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie
– na butli powinna znajdować się informacja o firmie napełniającej butlę
– przeszkolony instalator przynajmniej raz w roku powinien sprawdzić stanu techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla
– należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych w urządzeniu, głównie przewodów elastycznych (gumowych) oraz regularnie sprawdzać, czy przewód elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty
– butli z gazem nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych temperatura w pomieszczeniach z butlą, nie może wynosić więcej niż 35°C
– nie wolno przechowywać butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu
– butle transportuje się wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem
– powinna być zapewniona skuteczna wentylacja w pomieszczeniach , w których stosowane są urządzenia na gaz płynny. Należy pamiętać o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna.