WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn.: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej  usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi , zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:

Specyfikacja