WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

„Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadań publicznych województwa wielkopolskiego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

2. Realizacja konkursu wynika z założeń samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” i dotyczy wsparcia przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, zmierzających do:

1) wsparcia społeczności lokalnych działających w programie,

2) pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,

3) rozwoju tożsamości wiejskiej,

4) zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich

Zakres zadania
1.Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia promujące
ideę odnowy wsi, realizowane w ramach jednego lub więcej spośród niżej wymienionych zagadnień:
1)organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo (festyny, zawody, konkursy,
turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, itp.), z wyłączeniem dożynek gminno
-parafialnych oraz powiatowych,
2) realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej (np. porządkowanie i zagospodarowanie skwerów i terenów
zielonych służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, w tym także
nasadzenia krzewów i drzew, naprawa elementów małej architektury, drobne remonty lub doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych, itp.), przy czym projekty obejmujące roboty budowlane polegające na trwałym związaniu obiektów z gruntem (np. budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż bramek, piłkochwytów itp.) mogą być realizowane
wyłącznie w obrębie nieruchomości będącej własnością oferenta lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym
lub trwałym zarządzie(nie wystarczy umowa użyczenia czy dzierżawa)
3) zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo,
4) wydanie materiałów promujących sołectwo (np. opracowanie logo sołectwa, kroniki ,foldery, albumy),
5) założenie i prowadzenie serwisu internetowego miejscowości i/lub organizacji uczestniczącej w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,
6) organizacja warsztatów lub szkoleń na temat idei odnowy wsi, elementu
wyróżniającego sołectwo, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków na realizację celów statutowych lub funduszu sołeckiego (minimalna liczba uczestników–10 osób).
Nie dotyczy warsztatów i szkoleń w zakresie opracowania sołeckich strategii rozwoju.
2. Zadanie powinno dotyczyć sołectwa uczestniczącego w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” lub być realizowane w takim sołectwie. Lista sołectw uczestniczących w programie znajduje się na stronach internetowych:
www.umww.pl
(podstrona Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz www.wow.umww.pl
3. Preferowane będą zadania zgodne z sołecką strategią rozwoju sołectwa, którego zadanie dotyczy
 

Oferty należy składać w terminie do 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) do godz. 15:30,
osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/ w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.
Uwaga: Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przyjmuje ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i dokumenty niezbędne do udziału w konkursie znajdują się na stronie:

https://www.umww.pl