WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Mamy nową drogę!

Gmina Władysławów ma powody do zadowolenia, albowiem realizuje kolejne inwestycje, których efekty możemy podziwiać, tym razem w Kunach! O czym mowa?!
W dniu 6 września 2019 r. w miejscowości Kuny odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej drogi gminnej. Prace nad realizacją zadania ,,Przebudowa drogi wewnętrznej Kuny-Paprotnia” rozpoczęto 12 czerwca 2019 r., natomiast finał prac nastąpił z dniem 14 sierpnia 2019 r.

Zakres robót związanych z przebudową wspomnianej drogi wewnętrznej obejmował roboty pomiarowe, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni równiarką, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy odsączającej, dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnianie poboczy gruntem oraz ustawienie oznakowania. Ostatecznie położono nawierzchnię mierzącą 4 metry szerokości i 975 metrów długości, wraz z poboczami.

Wykonawcą ww. inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA z siedzibą w Kole. Całkowity koszt zadania to kwota 488.626,91 zł, z czego 144.000,00 zł Gmina Władysławów pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.
Odbiór końcowy ww. inwestycji został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Radnych Józefa Marszałka i Jakuba Zioła, Sołtysa Kun Kazimierza Wojdaka, pracowników Urzędu Gminy Janiny Orlikowskiej i Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Hieronima Maciejewskiego. Przedsiębiorstwo realizujące zadanie reprezentowali: p. Marek Andrzejczak – Prezes oraz p. Paweł Siwek – Kierownik robót.

Oby nowa droga służyła mieszkańcom Kun oraz wszystkim jej użytkownikom przez długie, długie lata, ale przede wszystkim poprawiła bezpieczeństwo w ruchu drogowym, albowiem wcześniejsza droga z nawierzchnią żwirową posiadająca liczne nierówności stanowiła zagrożenie dla ruchu.