WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XIII Sesję Rady Gminy Władysławów

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.1 Przyjęcie protokołu z sesji XI.

3.2 Przyjęcie protokołu z sesji XII.

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Władysławów za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
 4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję
  w latach 2020-2023:

            8.1 wybór Komisji Skrutacyjnej;

            8.2 odczytanie regulaminu Wyborów Ławników;

            8.3 odczytanie stanowiska Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

            8.4 tajne głosowanie.

 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie projektów symboli gminnych.
 2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Władysławów.
 3. Wolne wnioski
 4. Zakończenie obrad.

Wideo z obrad kliknij tutaj.