WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Przebudowa odwodnienia ul. Senatorskiej i ul. Rynek we Władysławowie

Gmina Władysławów zgodnie z wcześniejszymi założeniami zrealizowała na swoim terenie kolejną inwestycję, a mianowicie w dniu 29 listopada 2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą ,,Przebudowa odwodnienia ul. Senatorskiej i ul. Rynek we Władysławowie”. Prace związane z powyższym przedsięwzięciem rozpoczęto 21 października 2019 r., a zakończono 20 listopada 2019 r.
Zakres robót związanych z realizacją inwestycji dotyczył odwodnienia obszaru pasa drogowego poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. Podstawowy zakres prac związanych z budową kanalizacji deszczowej dla ww. przedsięwzięcia obejmował wykonanie prac związanych z ułożeniem i uzbrojeniem sieci kanalizacji deszczowej w: kolektory deszczowe z rur z tworzyw sztucznych, przykanaliki obejmujące odpływ wód z wpustów deszczowych do ww. kolektorów, studnie kanalizacyjne rewizyjne, prefabrykowane, betonowe z włazami żeliwnymi, wpusty deszczowe drogowe z osadnikami oraz wlot prefabrykowany.

Wykonawcą powyższych prac była firma EQM Wojciech Urbaniak z siedzibą w Sieradzu. Całkowity koszt ww. inwestycji to 97 923,95 zł., w całości sfinansowany ze środków Budżetu Gminy.

Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, pracowników Urzędu Gminy Janiny Orlikowskiej, Anny Feliks i Marcelego Warmińskiego. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Wojciech Urbaniak.

Zrealizowana inwestycja ma na celu odprowadzanie wód opadowych z ul. Senatorskiej i części ul. Rynek.