WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nadzwyczajna XVI Sesja Rady Gminy Władysławów

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 101/15 Rady Gminy Władysławów z dnia 28 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz terminu i miejsca składania deklaracji
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Władysławów oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobów świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Władysławów.
  8. Zakończenie obrad

Wideo z obrad kliknij tutaj.