WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XVIII Sesję Rady Gminy Władysławów

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2028.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Władysławów na 2020 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy Władysławów na 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Władysławów do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu, zasad przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych finansowanych ze środków budżetu Gminy Władysławów za wysokie osiągnięcia sportowe
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Małoszyna do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz terminu i miejsca składania deklaracji
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Władysławów.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Władysławów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych.
 17. Wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad.                                   

Wideo z obrad kliknij tutaj.