WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Władysławów przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek wraz z oświadczeniem można również wysyłać przesyłką pocztową lub przez ePUAP.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent rolny zobowiązany jest załączyć:

  • faktury VAT lub ich kopie, bądź paragony fiskalne z numerem NIP, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
  • umowy dzierżawy (o ile zostały one zawarte) – do wglądu.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła będącego w jego posiadaniu na terenie Gminy Władysławów, zobowiązany jest wtedy załączyć do wniosku dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza oprócz formy papierowej możliwość wydawania ww. dokumentu w formie dokumentu podpisanego elektronicznie i przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 2435) w 2021 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Na fakturach powinien znajdować się kod zakupionego oleju napędowego (CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19, CN 3826 00).
  2. Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu Państwa.

Informacje pod numerem tel. (63) 280 46 59.

Formularz wniosku oraz oświadczenie można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, parter, pok. 1 lub pobrać tutaj.