WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XXXIV Sesja Rady Gminy Władysławów 

O zmianach w budżecie, kształcie przyszłorocznych podatków, o gospodarowaniu odpadami komunalnymi rozmawiano podczas obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Władysławów, która miała miejsce w środę, tj. 24 listopada 2021 r. 

Środowe spotkanie rozpoczęto od wprowadzenia zmian do porządku obrad, a po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Sekretarz Gminy Anna Feliks przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, kładąc szczególny nacisk na wykonanie uchwał Rady Gminy. Okazją do rozmów na temat prowadzonych inwestycji był punkt dotyczący przyjęcia zmian w budżecie. Pani Wójt Elżbieta Klanowska podkreśliła, że jednym z priorytetowych zadań jest budowa nowej oczyszczalni ścieków, na którą pozyskano dofinansowanie w wysokości 10 milionów złotych. W tej chwili przygotowywany jest program techniczny dla tej inwestycji, a niebawem ogłoszony ma zostać przetarg na jej wykonanie. W nowym 2022 roku realizowana będzie również termomodernizacja szkół. ,,To ogromne zadanie, bo nie da się ukryć, że wszystkie obiekty użyteczności publicznej wymagają gruntownych napraw, czy zmiany źródła ogrzewania” – wskazywała Wójt Gminy Elżbieta Klanowska. Rok 2022 będzie zatem dużym wyzwaniem pod kątem realizacji zadań inwestycyjnych. 

Jak można było usłyszeć, Gmina Władysławów przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości, w ramach którego pozyskano ponad 282.000,00 zł na zakup wyposażenia do szkół – m.in. drukarek 3D, kamer, aparatów itp. Głównym celem programu jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM.

Radni zdecydowali również o kształcie przyszłorocznych podatków – zarówno tych od nieruchomości, jak i od środków transportowych. Podwyżka będzie, ale jedynie o wskaźnik inflacji, bo jak wskazywała Pani Wójt Elżbieta Klanowska mieszkańcy i tak ponoszą duże opłaty. Podatki wzrosną zatem o 3,6%. Mniej niż początkowo zakładano wyniesie również opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r. Ustalono stawkę opłaty w wysokości 19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku, kiedy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, pierwotnie miała być to kwota 24,00 zł. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono opłatę w wysokości 38,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, pierwotnie kwota miała wynosić 48,00 zł. Nadto Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie pokrycia w 2021 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas środowej sesji Radni rozpatrzyli również m.in. projekt uchwał w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Władysławów na lata 2022-2026, przyjęcia Programu Współpracy Gminy Władysławów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, a także ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Władysławów. Zgodnie ze zmianą w przepisach dotyczącą wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) podniesione zostały maksymalne stawki wynagrodzeń. Ustawodawca określił również minimalne wynagrodzenie włodarzy gmin, które nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia.