WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XLIII Sesja Rady Gminy Władysławów 

O zmianach w budżecie Gminy, stawkach opłat za gospodarowanie odpadami na 2023 rok i symbolach heraldycznych rozmawiano podczas zwołanej na wtorek, tj. 29 listopada 2022 r., XLIII Sesji Rady Gminy Władysławów. 

We wtorkowej sesji udział wzięło 13 Radnych. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzednich obrad zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Wójta Gminy Władysławów w okresie międzysesyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania Uchwał Rady Gminy. Następnie przystąpiono do procedowania projektów uchwał przygotowanych na sesję. Dotyczyły one m.in. zmian w aktualnie obowiązującej uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni przyjęli również Program Współpracy Gminy Władysławów z organizacjami pozarządowymi i zapoznali się z informacją dotyczącą realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021-2022. 

Więcej uwagi poświęcono przyjęciu nowych stawek za gospodarowanie odpadami. Spośród  metod  określonych  w ustawie Rada Gminy Władysławów wybrała metodę ustalenia opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Przy wyliczeniu stawki opłaty wzięto pod uwagę szacunki przewidywanej liczby mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów oraz przewidywane koszty organizacji i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.  Z ponownie dokonanej kalkulacji wynika, że stawka opłaty powinna być ustalona na poziomie 25,00 zł od osoby od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ostatecznie w odpowiedzi na wniosek złożony podczas posiedzenia komisji stawkę ustalono na poziomie 20,00 zł za odpady segregowane i 40,00 zł w przypadku zaniechania obowiązku segregacji śmieci. Jak wskazywano podczas sesji, opłaty mieszkańcy mogą obniżyć tworząc na swojej posesji kompostowniki na odpady bio. W takim przypadku stawka będzie mniejsza o 2,00 zł. 

Sekretarz Gminy Anna Feliks poinformowała natomiast o zakończeniu prac związanych z wprowadzeniem nowego herbu Gminy Władysławów, w którym to pojawił się złoty lew trzymający w łapach podkowę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pozytywnie zaopiniował projekt nowych symboli gminnych, tj. herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru, pieczęci i łańcuchów. Komisja Heraldyczna natomiast w dniu 11 października 2022 r. podjęła Uchwalę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów i Odznaki Honorowej Gminy Władysławów wyrażając tym samym pozytywną opinię w sprawie projektów herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów i Odznaki Honorowej Gminy Władysławów. Podczas wtorkowych obrad Radni przyjęli uchwałę pozwalającą na dokonanie zmian w oficjalnych symbolach Gminy, takich jak pieczęć, flagi czy sztandar. Jednocześnie informujemy, iż mając na względzie zasadę uzyskiwania jak najlepszych efektów z poniesionych już nakładów, stwierdza się, że używanie przedmiotów, obiektów i innych elementów na których widnieje dotychczasowy wzór herbu, będzie kontynuowane do czasu ich naturalnego zużycia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności.