WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sieć wodociągowa w Kunach rozbudowana

Gmina Władysławów zakończyła realizację kolejnej już inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej, zaplanowanej i wykonanej zgodnie z przyjętymi założeniami.

W dniu 12 grudnia 2022 r. dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuny do działki o nr ewid. 444/8”. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto 24 listopada 2022 r., a zakończono z dniem 7 grudnia 2022 r.

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 SDR 26 dn 110/4,2 mm, na odcinku 226 m oraz przyłącza wodociągowe do granicy działki po 1,2 mb przy użyciu węża polietylenowego PEHD dn 32 mm.

Wykonawcą wyżej wspomnianych prac była firma Instalacje Wod.-Kan. i C.O. Zbigniew Marzol z/s w miejscowości Wyszyna. Całkowity koszt ww. przedsięwzięcia to 105.046,58 zł.
Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Radnego Gminnego Józefa Marszałka, pracownika Urzędu Gminy Marcina Pluta oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Juliusza Kolędy. Firmę realizującą zadanie reprezentował Zbigniew Marzol.
Rozbudowana sieć wodociągowa w miejscowości Kuny umożliwi zaopatrzenie w wodę nowo powstałe budynki mieszkaniowe i gospodarcze oraz usprawni istniejącą sieć wodociągową na ww. terenie.