WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii: gospodarstwa indywidualne

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PLACÓWKA TERENOWA W TURKU INFORMUJE:
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XX edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii: gospodarstwa indywidualne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Partnerem strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Kryteria oceny gospodarstw są następujące:
– organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej,
– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
– stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym,
– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych,
– wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę,
– sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin i innymi substancjami niebezpiecznymi,
– rozwiązania stosowane w trosce o środowisko naturalne,
– organizacja miejsca wypoczynku rodziny, w tym place zabaw dzieci oraz estetyka gospodarstwa,
– zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2023 roku na stosownym formularzu i złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Turku osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Zapraszamy do udziału.

Materiał nadesłany: PT KRUS w Turku