WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Pies bez nadzoru

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców miejscowości Kuny i Józefów, dotyczącymi błąkającego się psa widocznego na zdjęciu poniżej, apelujemy do właściciela czworonoga o sprawowanie nad nim odpowiedniej opieki i nadzoru, oraz podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie zwierzęciu samodzielnego wydostania się z terenu posesji. Jednocześnie informujemy, że niepodjęcie przez opiekuna zwierzęcia żadnych kroków w przedmiotowej sprawie, będzie skutkować jego ukaraniem, o czym informuje m.in. Kodeks wykroczeń.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2151):
Art. 77. [Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia]
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim
zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze
ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Pies bez nadzoru

Pies bez nadzoru