WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowa na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego podpisana

W dniu 27 marca 2024 r. podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Ressel a Wykonawcą Panem Damianem Pieszak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak z siedzibą w miejscowości Lisiec Mały umowę o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn. ,,Ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia oraz lokali mieszkalnych wraz z wymianą dachu”.

Na niniejszą inwestycję Gmina Władysławów pozyskała dofinansowanie w kwocie 900.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotowy obiekt został wybudowany w I poł. XIX w. Jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym (budynek mieszkalny) oraz jednokondygnacyjnym (budynek gminnej przychodni zdrowia, w którym każdego dnia przebywają pacjenci korzystający z podstawowej opieki zdrowotnej) zlokalizowany we Władysławowie. Realizacja zadania obejmuje następujące elementy składowe – przebudowę dachu, termomodernizację oraz roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej-odgromowej. Głównym założeniem ww. przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii oraz związane z tym zmniejszenie kosztów zapewnienia odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach ww. budynków dla osób pracujących, zamieszkujących i przebywających w przedmiotowym obiekcie, a także poprawa wyglądu wizualnego budynków. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zmniejszenie kosztów ogrzewania (zmniejszenie opłat za energię cieplną), ale można zauważyć jeszcze dodatkowe efekty w postaci podniesienia komfortu mieszkańców gminy oraz ochrony środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw.

Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 27 marca 2024 r. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto 1.106.149,65 zł, z czego 900.000,00 zł stanowi przyznane dofinansowanie, natomiast 206.149,65 zł wkład własny Samorządu Gminy Władysławów.