WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zgłaszanie szkód łowieckich

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w dniu 01.04.2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Począwszy od tego dnia wniosek o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych podczas polowania, właściciel albo posiadacz gruntów składa do organu wykonawczego gminy właściwej dla miejsca wyrządzenia szkody tj.: do wójta gminy na terenie której położone są grunty.

Wniosek winien zawierać wymagania określone w art.46 ust.4 ustawy  w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer  telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Zgodnie z art. 46 ust.2 ustawy Prawo łowieckie szacowania szkód łowieckich oraz ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód na terenie Gminy Władysławów,  dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy którym jest:

  1. a) przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy tj. sołtys –
    jeżeli  jednostka pomocnicza została utworzona,
  2. b) przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie
    została utworzona;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy, w skład zespołu wchodzi przedstawiciel organu wykonawczego tj: wójta gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej  uprawy, która została uszkodzona.

Więcej informacji na temat zgłaszania i szacowania szkód można uzyskać w Urzędzie Gminy, Rynek 43, 62-710 Władysławów pok. Nr 1B, tel. 63/2804650, 63/2795003 wew.50.